அமெரிக்காவில் உள்ள இந்தப்பாலம், 1937-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. சுமார் 27 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இது, சான்பிரான்சிஸ்கோவையும், மரின் கவுண்டி யையும் இணைக்கிறது. ஆறுவழிச்சாலை, பாதசாரிகளுக்கு தனிப்பாதை, இருபக்க நடையோரப்பாதை என பல்வேறு வசதிகள் கொண்டது.

இரண்டு முனைகளிலும் உள்ள கோபுரங்கள் இரும்பு வடங்களால் இணைக்கப்பட்டு, அதில்தான் இந்தப்பாலம் தொங்குகிறது.

அமெரிக்காவின் தங்கவாசல் பாலம், அமெரிக்க தங்கவாசல் பாலம், தங்கவாசல் பாலம்

Leave a Reply