மதம் என்பது இறையனுபூதி பெறுவதே மதம் என்பது இறையனுபூதி பெறுவதே. வெற்றுப்பேச்சிற்கும் அனுபூதிக்கும் உள்ள மிக தெளிவான வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாவில் உணர்வதுதான் அனுபூதி..

One response to “மதம் என்பது இறையனுபூதி பெறுவதே”

Leave a Reply