வலிமை மிக்க, சுறுசுறுப்பான, சிரத்தை பொருந்திய இளைஞர்களேதேவைவலிமை மிக்க, சுறுசுறுப்பான, சிரத்தை பொருந்திய இளைஞர்களேதேவை. அத்தகைய ஒரு நுாறு இளைஞர்களால் இந்த உலகமே புரட்சிகரமானமாறுதலைப் பெற்றுவிடும்.இந்த நாட்டில் பேரிகைகள் செய்யப்படுவதில்லையா ? தாரைகளும்,

தப்பட்டைப்பறைகளும், இந்தியாவில் கிடைக்காமலா போய்விட்டன ? இத்தகைய கருவிகளின்பெரு முழக்கத்தை, நமது குழந்தைகளைக் கேட்கச் செய்;. பெண்களாக்கும் மென்மைமிக்க இசைகளைக் குழந்தைப் பருவம் முதலே கேட்டு கேட்டு, இந்த நாடேகிட்டத்தட்டப் பெண்கள் நிறைந்த சமுதாயமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது.அறியாமை மிக்க, உயிரற்ற புல் பூ ண்டு வாழ்க்கையைக் காட்டிலும் மரணமேமேலானது. தோல்வியைத் தழுவி உயிர் வாழ்வதைவிடப் போர்க்களத்தில் மாய்வதேமேல்.

Leave a Reply