மங்கள்யான் செயற்கை கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதற்கு நநேரந்திர மோடி விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டுதெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு சர்வதேசளவில் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது என கூறியுள்ளார்.

 

Leave a Reply