நாராயண நாராயண ஜெய் ஜெய் கோவிந்தா ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய் ஜெய் கோபால ஹரே


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.