அரசியலை விட மதம் முக்கியமானதுமனிதர்களைச் சட்டமன்றத்தின் சட்டத்தினால் நல்லவர்காளகச் செய்ய முடியாது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்….ஆகையினால தான் அரசியலை விட மதம் முக்கியமானது என்று சொல்கிறேன். மதம் வாழ்கையின் வேர்; ஆன்மிகத் தத்துவங்களுடன் அடிப்படையான தொடர்புடையது…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.