சமநிலையிலிருந்து பிறழாதவன், மன சாந்தம் உடையவன், இரக்கமும்- கருணையும் கொண்டவன் ஆகியோர் நல்லபணிகளை மட்டும் வாழ்வில் செய்ய முற்படுவர். அதன் மூலம் அவன் தனக்கே நன்மையை தேடி கொள்கிறான்.

தீமையை செய்வதால், நமக்குநாமே தீமை செய்கிறோம். நன்மையை செய்வதால் நமக்குநாமே நன்மையை தேடி கொண்டவர்களாகிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.