கனி காணும் நேரம் கிருஷ்ண பக்த்தர்கள் அனைவரும் விரும்பி கேட்க்கும் பாடலாகும்,


Tag; கனி, காணும் ,நேரம், கிருஷ்ண பக்த்தர்கள், அனைவரும், விரும்பி, கேட்க்கும், கிருஷ்ண பரமாத்மா, கிருஷ்ண பரமாத்மாவை, புகழ்ந்து, பாடும் பாடல், பாடலாகும்,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.