அஷ்ட்டமா சித்தி என்றால் என்ன?

எட்டு வகையான பேறுகளை பெறுவதே அஷ்ட்டமா சித்தி எனப்படும்;

 
1, அணிமா – அனுவை போல மிக சிறிதாக மாறுதல்
2 , மகிமா – மலையை போல் மிக பெரிதாக மாறுதல்
3, இலகுமா – கற்றை போல மிக லேசாக மாறுதல்
4, ப்ராப்தி- பொன் போல் ஜோளித்தல்
5, வசித்துவம் – எல்லாவற்றையும்  வசப்படுத்தும் திறமை
6, கரிமா-
7 ,  பிராகாமியம் – கூடு விட்டு கூடு பாயும் வித்தை
8 ,  ஈசத்துவம் – விரும்பியதை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் சக்தி

சித்தர்கள் அஷ்ட்டமா சித்திகளை பெற்றவர்களாவர் . கல்லையும் இரும்பையும்  பொன்னாக மாற்ற இவர்களால் முடியும்.

Leave a Reply