ஆன்மிக / வாழ்க்கை தத்துவங்கள்

எதை நீ நினைக்கின்றாயோ அது-வாகவே ஆகிறாய்
எதை நீ நினைக்கின்றாயோ அது-வாகவே ஆகிறாய்
எதை நீ நினைக்கின்றாயோ அது-வாகவே ஆகிறாய்.உன்னை நீ பலவீனன் என்று நினைத்தால் பலவீனனாகவே ஆகி விடுகிறாய். உன்னை நீ வலிமையுடையவனாக நினைத்தால் வலிமை படைத்தவனாகவே ஆகி விடுவாய்.

October,21,10,