ஸ்ரீ மதுராஷ்டகம் அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் நயனம்


அதரம் மதுரம் வதனம்_ மதுரம் நயனம் _மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம்
ஹ்ருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம்_ மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம்_ வஸனம் மதுரம் லலிதம் மதுரம்
சலிதம் மதுரம் ப்ரமிதம் மதுரம்_ மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

வேணூர் மதுரோ_ ரேணூர் மதுர: பாணிர் மதுர: பாதௌ மதுரௌ
ந்ருத்யம் மதுரம் ஸக்யம்_ மதுரம் மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

கீதம் மதுரம் பீதம் மதுரம்_ புக்தம் மதுரம் ஸுப்தம் மதுரம்
ரூபம் மதுரம் திலகம் மதுரம்_ மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

கரணம் மதுரம் தரணம்_ மதுரம் ஹரணம் மதுரம் ஸ்மரணம் மதுரம்
வமிதம் மதுரம் சமிதம் மதுரம்_ மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

குஞ்ஜா மதுரா மாலா மதுரா_ யமுனா மதுரா வீசீ மதுரா
ஸலிலம் மதுரம் கமலம் மதுரம் _மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

கோபீ மதுரா லீலா மதுரா_ யுக்தம் மதுரம் சிஷ்டம் மதுரம்
த்ருஷ்டம் மதுரம் சிஷ்டம் _மதுரம் மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

கோபா மதுரா காவோ மதுரா_ யஷ்டிர் மதுரா ஸ்ருஷ்டிர் மதுரா
தலிதம் மதுரம் பலிதம் மதுரம் _மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம்

Leave a Reply