வேத பண்டிட்களால் பாடப்படும் சமஸ்கிருத பாடலாகும் “ஸ்ரீனிவாச சுதி “

{qtube vid:= }


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.