ஃபிட்ச்

இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி கடும் பாதிப்பு அடையும்;  ஃபிட்ச்
இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி கடும் பாதிப்பு அடையும்; ஃபிட்ச்
கட்ட்க்கடங்கமல் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் , பொருளாதார வளர்ச்சி வேகமாக குறைந்து வருதல் போன்ற காரணங்களால் இந்தியாவின் கடன் பெறும் தகுதி மதிப்பீட்டை ஃபிட்ச் நிறுவனம் ஸ்திர தன்மையிலிருந்து எதிர்மறையாக (நெகடிவ்) குறைத்துள்ளது. ......[Read More…]

June,19,12,