அணில் மாதவ் தவே

“அவர் ஸ்வயம் சேவக்கப்பா” – அணில் மாதவ் தவே…
“அவர் ஸ்வயம் சேவக்கப்பா” – அணில் மாதவ் தவே…
ஸ்வயம்சேவகர். சமீபத்தில் மந்திரியாக இருந்து காலமானார். பெரிதாக யாருக்கும் தெரியாது இந்த பெரிய மனிதரை பற்றி. இவரை பற்றி கோவிந்த் சொவளே என்பவர் ஜூரிச்சிலிருந்து ஒரு தகவல் பகிர்ந்துள்ளார். இது அவரது சொந்த அனுபவம். இந்த ......[Read More…]