அந்நிய முதலீட்டை

பதவியாக இருந்த துண்டு இப்போது கொள்கையாக மாறிவிட்டது
பதவியாக இருந்த துண்டு இப்போது கொள்கையாக மாறிவிட்டது
சில்லரை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை எதிர்த்து நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டால் அதை தி.மு.க ஆதரிக்கும் இது அன்று!. சில்லரை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை எதிர்த்து தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டால் அப்போது அது குறித்து ......[Read More…]