அம்பாந் தோட்டை துறைமுகம்

தக்காளிமலிந்தால் சந்தைக்கு வராமலா போகப்போகிறது?
தக்காளிமலிந்தால் சந்தைக்கு வராமலா போகப்போகிறது?
இந்தியாவிலிருந்து சென்று இலங்கையில் உள்ள கொழும்பு டொக்யாட் என்னும் துறைமுகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் சுமார் 800 இந்தியத்தொழிலாளர்களை அடுத்த வருடம் முதல் இந்தியாவுக்கு திருப்பி அனுப்பவுள்ளது இலங்கை. ...[Read More…]