அம்மான் பச்சரிசிக் கீரை

அம்மான் பச்சரிசியின் மருத்துவ குணம்
அம்மான் பச்சரிசியின் மருத்துவ குணம்
இது கொடி வகையைச் சேர்ந்தது. கீரைவகையைச் சேர்ந்தது இல்லை. எனினும் இதன் இலைகள் மருத்துவக் குணம் கொண்டவை.இந்த அம்மான் பச்சரிசியிலேயே மிகச்சிறிய அளவில் தரையோடு படர்ந்து காணப்படும் கொடி வகையும் உண்டு. இதன்கொடி மூன்று ......[Read More…]