அரசியல் நாகரிகம்

அரசியல் நாகரிகத்துடன் ஒத்து போய்விட்டோமா நாம்?
அரசியல் நாகரிகத்துடன் ஒத்து போய்விட்டோமா நாம்?
அரசியல் நாகரிகம் கெட்டுப் போய்விட்டது என்பதைவிட அதனுடன் நாம் ஒத்து போய்விட்டேம் என்பது தான் வருத்தமான விசயம். காமராஜர் வளர்ச்சியைப் பற்றி பேசுவதைத் தவிர வேறு எதையும் பற்றி பேசமாட்டார். இப்போது பாரத ......[Read More…]