அரபு

காஸ்மீரில் முதலீடு செய்யுங்கள் ராஜதந்திரம்
காஸ்மீரில் முதலீடு செய்யுங்கள் ராஜதந்திரம்
"மோடிக்கு மிக சிறந்த ராஜ தந்திரத்தை யாரோ வகுத்து கொடுக்கின்றார்கள் என்பது மட்டும் புரிகின்றது, மோடிஜி அட்டகாசமான ராஜ தந்திர வியூகத்தில் பின்னுகின்றார். பாரீஸ்செல்லும் வழியில் அபுதாபிக்கு சென்றார், அங்கு அவருக்கு அந்நாட்டின் உயரியவிருது முன்பு ......[Read More…]