அரவிந்த் கேஜ்ரிவால்

குப்பையுடன் கூட்டணி சேர்ந்த “துடைப்பம்”
குப்பையுடன் கூட்டணி சேர்ந்த “துடைப்பம்”
"ஊழலை கூட்டி தள்ளுவேன் "--என "துடைப்பத்தை " எடுத்தார்...அண்ணா ஹஜாரே --ஊழல்--- குப்பைகளை கூட்டி தள்ளும் முன்பே--- துடைப்பத்தை பிடுங்கிக் கொண்டு ஓடிவிட்டார் ஹஜாரே சிஷ்யர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால்.. ...[Read More…]