அருந்ததி

ஹிந்து  திருமணத்தில் அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்ப்பது ஏன்?
ஹிந்து திருமணத்தில் அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்ப்பது ஏன்?
இந்திய தேசத்திருமணங்களில், அம்மி மிதித்து அருந்ததிகாட்டும் வழக்கம் உண்டு. வசிஷ்டா என்ற பெயருக்கு உயிர்மூச்சுடன் உறுதியான மனம்கொண்டவன் என்ற பொருளும், அருந்ததி என்ற பெயருக்கு கணவனின் எண்ணம் அறிந்து கற்புநெறியுடன் வாழ்பவள் என்ற ......[Read More…]