அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநாடு

பொருளாதாரத்தில், இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது
பொருளாதாரத்தில், இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது
கடந்த 5 ஆண்டுகளில், இந்தியா இங்கிலாந்து இடையிலான வர்த்தகத்தில் எந்தமாற்றமும் ஏற்படவில்லை. இங்கிலாந்தில் அதிகமுதலீடு செய்த நாடுகளில் இந்தியா 3வது இடத்தில் உள்ளது. பொருளாதாரத்தில், இந்தியா வேகமாக வளர்ந்துவருகிறது. சர்வதேச சவால்களை எதிர்கொள்ள இந்தியாவும், இங்கிலாந்தும் ......[Read More…]