அறி குறி

பயமுறுத்தும்  ப‌ன்றிக் காய்ச்சல்
பயமுறுத்தும் ப‌ன்றிக் காய்ச்சல்
ப‌ன்றிக்காய்ச்சல் இன்புளூயன்சியா எச்1 என் 1 என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் மூன்று வகை உண்டு . எச்1 என் 1 என அழைக்கப்படும் இந்த வைரஸ் தனது ஆர்.என்.ஏ. உருவஅமைப்பை அடிக்கடி மாற்றி கொள்கிறது. ......[Read More…]