அழகர் கோயில் மணிமேகலை காப்பியம்

மதுரை என்றால் நினைவில் கொள்ளவ்ண்டியது
மதுரை என்றால் நினைவில் கொள்ளவ்ண்டியது
1. தமிழ்ச் சங்கம் இருந்த இடம் சங்கப் புலவர்கள் வாழ்ந்த இடம், 2.சிவபெரு மான் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைமைப் புலவராக இருந்த இடம், 3. மதுரைக் கோயிலில் உள்ள பொற்றாமரைக் குளம், ஆலவாய் இறைவன் சொக்கநாதரின் ......[Read More…]