அவசரநிலை பிரகடனம்

அவசரநிலை பிரகடனம் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மிகக் கொடுமையான காலம்
அவசரநிலை பிரகடனம் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மிகக் கொடுமையான காலம்
38 வருடங்களுக்கு முன் , இந்திய ஜனநாயகம் ஒரு மிகக் கொடுமையான சோதனையைச் சந்தித்தது. 1975-ம் வருடம் ஜூன் மாதம் 25-ம் தேதி நடு இரவில் , அவசரநிலை பிரகடனப் படுத்தப்பட்டது. ஆட்சியில் இருக்கத் ......[Read More…]