ஆங்கிலேயன்

ஆங்கிலேயன் வரவில்லை என்றால் நாம் காட்டு மிராண்டியா
ஆங்கிலேயன் வரவில்லை என்றால் நாம் காட்டு மிராண்டியா
ஆங்கிலேயன் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் எல்லாம் காட்டு மிராண்டியாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்ன திக காரனுகளுக்கு இந்தப்பதிவு.... 1.உலகிலேயே மிகப் பழமையான கோவில் (gobekli tape) துருக்கியில் உள்ளது....இது ஒரு இந்துக்களின் கோவில்...இது கட்டப்பட்டு 11000 ......[Read More…]