ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி

கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி இன்று இந்தியர் கையில்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி இன்று இந்தியர் கையில்
இந்தியா 200 ஆண்டுகள் ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிமையாக இருக்க காரணம்மானது ஆங்கிலேயர்களின் “ கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ” ஆகும். இது இந்தி வரலாறு.ஆனால் இனி வரும் சரித்திரத்தில் பதிவு செய்யப்படவேண்டிய முக்கிய நிகழ்வு ஒன்று இப்போது நிகழ்ந்துள்ளது.ஆம் ......[Read More…]