ஆசியா கண்டம்

இருண்ட கண்டத்தில் ஒளியேற்றிய மோடி-
இருண்ட கண்டத்தில் ஒளியேற்றிய மோடி-
ஆசியா கண்டத்துக்கு அடுத்து உலகின் இரண்டாவது பெரிய கண்டமும் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட கண் டமுமா ன ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் தான் உலகிலேயே அதிக மக்க ள் வறுமையில் வாடுகிறார்கள். 3,03,23,000 சதுர ......[Read More…]