ஆசிய கண்டம்

ஆசிய கண்டம்தான் 21ம் நூற்றாண்டில் உலகிற்கு தலைமை வகிக்கும்
ஆசிய கண்டம்தான் 21ம் நூற்றாண்டில் உலகிற்கு தலைமை வகிக்கும்
இந்திய -மங்கோலியா பொருளாதாரத்தில் வளர ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உலகம்முழுவதும் பொருளாதாரம் மந்தநிலையில் இருப்பதாக ஒரேகுரலாக ஒலிக்கிறது. இந்த நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பிரகாசமாக இருக்கிறது . ...[Read More…]

May,17,15,