ஆனந்தவர்மன்

மன்னனுக்காக மக்களா? மக்களுக்காக மன்னனா?
மன்னனுக்காக மக்களா? மக்களுக்காக மன்னனா?
ஆனந்தவர்மன் என்றொரு அரசன் நல்லாட்சி புரிந்து வந்தான் அவனது அந்தபுர வாயில் காப்போனாக வீரபாகு என்றொரு காவலாளி இருந்தான். ஒரு நாள் இரவுக் காவல் சமயத்தில் ஒரு பெண்மணியின் அழுகுரல் கேட்டது. அரசன் ஆனந்தவர்மன் தனது ......[Read More…]