ஆனந்த மங்கலம் ஆஞ்சனேயர் ஆலயம்

ஆனந்தமங்கலம்  ஆஞ்சனேயர் ஆலயம்
ஆனந்தமங்கலம் ஆஞ்சனேயர் ஆலயம்
சிதம்பரம் மற்றும் காரைக்காலுக்கு மத்தியில் ஆனந்தமங்கலம் என்ற இடத்தில் பத்து கைகளும், மூன்று கண்களும் கொண்ட கோலத்தில் ஆஞ்சனேயர் ஆலயம் உள்ளது. அந்த ஆஞ்சனேயர் தன்னுடைய பத்துக் கைகளில் சிவன், விஷ்ணு மற்றும் பிரும்மா ......[Read More…]