ஆன்மிகப் பயற்சி

சமூகத் தீமைகளை நீக்கக் கூடியது ஆன்மிகப் பயற்சி ஒன்றே
சமூகத் தீமைகளை நீக்கக் கூடியது ஆன்மிகப் பயற்சி ஒன்றே
பலாத்காரமோ, அரசாங்க அதிகாரமோ, கடுமையான சட்டங்களோ சமுக நிலைமையை மாற்ற முடியாது.சமூகத் தீமைகளை நீக்கக் கூடியது ஆன்மிகப் பயற்சி ஒன்றே ஆகும்... ...[Read More…]