ஆன்மிகம் தொடர்பான

நமது கல்வித்திட்டத்தில் ஆன்மிகம் தொடர்பான விஷயங்கள் கற்பிக்கப்பட வேண்டும்
நமது கல்வித்திட்டத்தில் ஆன்மிகம் தொடர்பான விஷயங்கள் கற்பிக்கப்பட வேண்டும்
நமது கல்வித்திட்டத்தில் ஆன்மிகம் தொடர்பான விஷயங்கள் கற்பிக்கப்படவேண்டும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம் ஸர், ஸ்வாமி விவேகானந்தர், நாராயணகுரு போன்ற ஆன்மிக_குருக்களின் தத்துவங்களையும் உபதே சங்களையும் பள்ளி பாடத் திட்டத்தில் சேர்ப்பதற்கு அனைத்து அரசுகளும் ......[Read More…]