ஆப்பிரி

ஐ.நா சீர்திருத் தங்களுக்காக நாம் இணைந்து குரல் எழுப்பவேண்டும்
ஐ.நா சீர்திருத் தங்களுக்காக நாம் இணைந்து குரல் எழுப்பவேண்டும்
ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத் தங்களுக்காக இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் இணைந்து குரல் எழுப்பவேண்டும் .  இந்தியாவும், ஆப்பிரிக்காவும் மிகவும் பழமைவாய்ந்த நாகரிகங்களை கொண்டவை. இந்தியாவும், ஆப்பிரிக்காவும் இளைஞர்கள் நிறைந்த நாடுகள்... ......[Read More…]