ஆயுள் காப்பீடு திட்டம்

பிரதமர் மோடியின் ஓராண்டு கால மக்கள் நல திட்டங்கள்
பிரதமர் மோடியின் ஓராண்டு கால மக்கள் நல திட்டங்கள்
பிரதான் மந்திரி சுரக்ஸா பீமா யோஜனா : இது குறைந்த விலையில் விபத்து காப்பீடுக்கான திட்டம் .மாதம் ஒரு ரூபாய்.(ஆண்டிற்கு வெறும் 12 ரூபாய்) மூலம் இரண்டு லட்சத்திற்கான விபத்து காப்பீடு .இந்த ......[Read More…]