ஆர்யபட்டர்

ஆர்யபட்டர் பூஜ்யம் கண்ட மேதை:
ஆர்யபட்டர் பூஜ்யம் கண்ட மேதை:
இந்தியா விஞ்ஞான உலகத்துக்கு பல முக்கியக் கொடைகளைத் தந்துள்ளது!! அதில் மிக முக்கியத்துவமானது ஆர்யபட்டரால் கண்டறியப்பட்ட பூஜ்யம் ஆகும் !! இதைச் சொன்னவர் உலக அறிவியல் மாமேதை ஐன்ஸ்டீன் ஆவார்!! ...[Read More…]

April,23,14,