ஆற்று மணல்

ஒட்டச் சுரண்டப்பட்டு, மூளியாய் நிற்கிறது தமிழ்நாடு
ஒட்டச் சுரண்டப்பட்டு, மூளியாய் நிற்கிறது தமிழ்நாடு
பிரச்சினை முற்றுவதற்குள் கர்நாடக மாநில அரசு அரைமனதுடன் காவிரி நீரைத் திறந்து விட்டிருக்கிறது. என் தலைமுறையில் நான் கண்ட எந்தப் திராவிடப் புண்ணாக்குத் தலைவனுக்கோ அல்லது தலைவிக்கோ இந்தப் பிரச்சினையை சுமுகமாக முடித்து வைக்கும் ......[Read More…]

September,8,16,