ஆழ்வார்

எத்தனை இழிவான மன நிலை
எத்தனை இழிவான மன நிலை
வைரமுத்து அவர்களுக்கு, எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை. தமிழ் நிறைய பிடிக்கும். ஆனால் என் தமிழ் எனக்கு என் கடவுளை துதி செய்யவும் உதவும். உங்களுக்கு நிதி செய்ய மட்டும். . சபை நாகரிகம் என்று ஒன்றுள்ளது ......[Read More…]