இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு

தேசவிரோதிகளுக்கும் இத்தனை சலுகைகளை வரிவழங்குவதை வேறு எங்கும் காணமுடியாது
தேசவிரோதிகளுக்கும் இத்தனை சலுகைகளை வரிவழங்குவதை வேறு எங்கும் காணமுடியாது
காஷ்மீரின் பிரிவினை வாதிகளின் நிதியையும் துண்டித் ததோடு, இப்போது, அவர்களது பாஸ் போர்ட்டுகளும் முடக்கம்! இந்த பிரிவினைவாதிகளில் குறிப்பாக ஹுரியத் தலைவர்களின் வெளிநாட்டு பயண செலவு கட், இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு கட் ! அவர்களது ......[Read More…]