இத்தாலி பிரதமர்

இத்தாலிக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே  6 ஒப்பந்தங்கள்
இத்தாலிக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே 6 ஒப்பந்தங்கள்
இத்தாலிக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே வர்த்தகஉறவை மேம்படுத்தும் வகையில் 6 ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டுள்ளன. வர்த்தகம், எரி சக்தி, தொழில்மேம்பாடு போன்ற துறைகளில் இருநாட்டு உறவை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த ஒப்பந்தங்கள் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசுமுறை பயணமாக ......[Read More…]