இந்தியக் குடியுரிமை சட்டம்

இந்தியக்குரல்!
இந்தியக்குரல்!
1) அன்னிய நாட்டவருக்கும் இந்தியக் குடியுரிமை வழங்கிட சட்டம் உள்ளது! இந்த இந்திய குடியுரிமைச் சட்டம் 1955 ல் காங்கிரஸ் அரசால் இயற்றப்பட்டது! இந்த சட்டத்தின்படிதான் சோனியாவுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது! 2) இந்த சட்டத்தின்படி மோடி ......[Read More…]