இந்தியாவின் ‘பிஸ்மார்க்’

“சர்தார்” வல்லபாய் படேல்
“சர்தார்” வல்லபாய் படேல்
இந்தியாவின் 'இரும்பு மனிதர்' எனவும் நவீன இந்தியாவின் 'பிஸ்மார்க்' எனவும் எல்லோராலும் அழைக்கப் பெற்றவர். இந்திய விடுதலைப் போரில் காந்தியடிகளுக்குப் பெருந்துணையாக நின்ற சர்தார் வல்லபாய் படேல் ஆவார். இவர் அஞ்சா நெஞ்சமும் செயலாற்றும் ......[Read More…]