இந்தியாவின் வளர்ச்சி

அண்டை நாடுகளின் வளர்ச்சியில்தான், இந்தியாவின் வளர்ச்சியும் உள்ளது
அண்டை நாடுகளின் வளர்ச்சியில்தான், இந்தியாவின் வளர்ச்சியும் உள்ளது
''அண்டை நாடுகளின் வளர்ச்சியில்தான், இந்தியாவின் வளர்ச்சியும் உள்ளது,'' தரைவழிப்பாதை துவக்கம் என்பது, இருநாட்டு உறவில், ஒருமுக்கிய மைல்கல். அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள, இந்த ஒருங்கிணைந்த நவீன சோதனைச்சாவடி, இரு நாடுகளுக்குமான வர்த்தகதொடர்பை எளிதாக்கி மேம்படுத்தும். அண்டை ......[Read More…]