இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவான வரலாறு
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவான வரலாறு
1857ஆம் ஆண்டு சிப்பாய்க்கலகம் என சிறுமைப்படுத்தப்பட்ட முதல் இந்திய சுதந்திரப்போர் எழுச்சிக்கு பின்னர் பஞ்சாபில் பொங்கி எழுந்த ஆய்தப்புரட்சிகள், 1865 to 1871 ஆம் ஆண்டுகளில் நடந்த குக்கா ராணுவப்புரட்சி, 1872இல் வஹாபிகள் புரட்சி, ......[Read More…]