இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கை

இந்திய வெளியுறவுக்கொள்கை – ஒரு அலசல் பாகம் 1
இந்திய வெளியுறவுக்கொள்கை – ஒரு அலசல் பாகம் 1
உண்மையில் நாடு சுதந்திரம் பெற்றது முதல் டிசம்பர் 8 - 1991 ல் சோவியத் யூனியன் அதிகாரப் பூர்வமாக கலைக்கப் படும் வரை இந்தியாவுக்கென்று தனியான வெளியுறவுக் கொள்கை என்பதே இருந்ததில்லை... சோவியத் யூனியன் சொல்வதுதான் ......[Read More…]