இந்திரா

இந்திரா, ராஜிவ் பெயர்களை நீக்க, மத்திய அரசு முடிவு
இந்திரா, ராஜிவ் பெயர்களை நீக்க, மத்திய அரசு முடிவு
ஆட்சி மொழியான இந்தியில், சிறந்து விளங்கு வோருக்கு வழங்கப்படும் விருதுகளில் உள்ள, முன்னாள் பிரதமர்கள் இந்திரா, ராஜிவ் பெயர்களை நீக்க, மத்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது. ...[Read More…]