இந்து தர்மத்துக்கு

ஆர் எஸ் எஸ் இந்து தர்மத்துக்கு சக்தி மிகுந்த பாதுகாப்புக்  கவசம்
ஆர் எஸ் எஸ் இந்து தர்மத்துக்கு சக்தி மிகுந்த பாதுகாப்புக் கவசம்
நமக்குத் தெரிந்து புவியீர்ப்பு விசையைக் கண்டுபிடித்த நியூட்டனை நினைத்து ஆச்சரியப்படுகிறோம்.ஆனால்,நமது பாரத நாட்டில் பலதுறைகளில் நியூட்டன்கள் உருவாகிக்கொண்டே இருப்பதை நாம் உணரவில்லை. ...[Read More…]