இன்னும்

இங்கிலாந்தில் வேலையற்ற வர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சம்
இங்கிலாந்தில் வேலையற்ற வர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சம்
இங்கிலாந்தில் 1997 முதல் 2010 வரை கல்லூரியிலிருந்து வெளியேறி வேலை தேட ஆரம்பித்த 6 ,00 ,000 பேருக்கு இன்னும் வேலை வாய்ப்புகள் எதுவும் சரியாக கிடைக்காமல் இருப்பதாக புள்ளி ......[Read More…]