இரத்தத்தையே

எலும்பு மஜ்ஜை குறைபாடு   நீங்க
எலும்பு மஜ்ஜை குறைபாடு நீங்க
நோய் எதிர்ப்புச்  சக்தியை அளிக்கும் வெள்ளை அணுக்கள் இரத்தத்தில் குறையும்போது  எலும்பு மஜ்ஜை  மாற்று அறுவை சிகிச்சை அல்லது ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை போன்ற அதிக செலவுள்ள சிகிச்சையை  இன்று பலரும் செய்துகொள்ள  வேண்டிய ......[Read More…]