உமாகாந்த் கேசவ ஆப்டே

பிரச்சாரக்குகளின் முன்னோடி உமாகாந்த் கேசவ ஆப்டே .
பிரச்சாரக்குகளின் முன்னோடி உமாகாந்த் கேசவ ஆப்டே .
ஆர்.எஸ்.எஸ். என்று பலராலும் அழைக்கப்படுகி்ற ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம்சேவக சங்கம் 1925ஆம் வருடம் டாக்டர் கேசவ பலிராம் ஹெட்கேவார் அவர்களால் நாகபுரியில் துவக்கப்பட்டது. ஆர்.எஸ்.எஸ். துவங்கப்பட்டு 95 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒருசில இளைஞர்களைக் ......[Read More…]